டர்ன் சிக்னல் சுவிட்சை மாற்றுவது எப்படி

தானியங்கி திருப்ப சமிக்ஞை சுவிட்சை எவ்வாறு மாற்றுவது