ஒரு ஃப்ளைவீல் எவ்வாறு இயங்குகிறது

ஒரு தானியங்கி இயந்திரம் ஃப்ளைவீல் எவ்வாறு இயங்குகிறது