மோசமான வினையூக்கி மாற்றி அறிகுறிகள்

மோசமான தானியங்கி வினையூக்கி மாற்றி அறிகுறிகள்